REACHTAÍOCHT ATÁ INA “DEIS DEIRIDH AN GHAELTACHT A SHLÁNÚ” Á BRÚ TRÍD GAN PHLÉ LEIS AN mPOBAL, ARSA CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA(10 Iúil, 2012)

Tá an-díomá ar Chonradh na Gaeilge agus ar Ghuth na Gaeltachta go bhfuil gach cuma ar an scéal go mbeidh An Bille Gaeltachta 2012, an reachtaíocht is tábhachtaí ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de le trí scór bliain anuas, á bhrú trí Thithe an Oireachtais roimh bhriseadh an tsamhraidh.

Dúirt Dónall Ó Cnaimhsí, Guth na Gaeltachta: “Thug an tAire Gaeltachta Dinny McGinely féin le fios sa Seanad le déanaí go mb’fhéidir gurb í an reachtaíocht seo an deis deiridh a bheidh againn chun an Ghaeltacht a shlánú agus más fíor sin, creideann Guth na Gaeltachta gur mór an náire í nach bhfuil a dhóthain ama á tabhairt le plé mar is cóir a dhéanamh ar an mBille Gaeltachta.

 

“Agus muid ag fanacht 55 bliain le Bille Gaeltachta chun tacú leis an Ghaeilge agus leis an Ghaeltacht, ní dhéanann sé aon chiall dúinn nach mbeadh an Rialtas sásta fiú fanacht cúpla mí eile leis an reachtaíocht ríthábhachtach, thromchúiseach seo a reachtú.”

 

Arsa Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Ba léir ó líon na leasuithe a moladh i dtaobh na reachtaíochta ag Céim an tSeanaid go raibh an chéad dréacht den Bhille Gaeltachta lochtach ar go leor bealaí, agus tá sé scannalach nach mbeidh deis ag na bpolaiteoirí – ná ag an bpobal – plé mar is cóir a dhéanamh air sula mbrúitear tríd an Dáil é.

 

“Beidh iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha ag an mBille Gaeltachta 2012 ar thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus creideann Conradh na Gaeilge go láidir nár chóir a leithéid a chuir ar chlár oibre na Dála ar laethanta deiridh an téarma nuair atá fios maith ag an saol agus ag a mháthair nach ndéanfar plé mar is cóir ar na leasuithe is gá a dhéanamh air sular reachtaítear é.”

 

Is é An Bille Gaeltachta 2012 an chéad phíosa reachtaíochta atá ag plé go sonrach leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht ó bhí An Bille um Thionscail na Gaeltachta ann i 1957; críochnóidh plé sa Seanad ar an mBille Gaeltachta 2012 Dé Céadaoin bheag seo (11 Iúil 2012) agus tiocfaidh Céim 2 den Bhille os comhair na Dála Déardaoin (12 Iúil 2012) sula gcuirtear críoch le Céim an Choiste (Céim 3 – 5) sa Dáil ar an Déardaoin, 19 Iúil 2012 – lá deiridh an téarma i dTithe an Oireachais, rud a chiallaíonn go mbeidh méid mór reachtaíochta eile le plé agus le cur tríd na Tithe ar na laethanta céanna.

 

Creideann Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta gur chóir fanacht leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú ag tús an téarma nua nuair a fhilleann an Dáil i Meán Fómhair 2012 seachas an reachtaíocht ríthábhachtach seo a bhrú tríd an Oireachtas roimh bhriseadh an téarma seo. Ar an dóigh seo, bheadh deis ag pobal na Gaeltachta agus na Gaeilge An Bille Gaeltachta 2012 a phlé mar is cóir lena chinntiú go dtacóidh sé leis an nGaeilge trí phróiseas reachtúil pleanála teanga ceart, agus é seo luaite go sonrach mar cheann de chuspóirí an Bhille.

 

Tá sé mar chuspóir ag an mBille Gaeltachta 2012 foráil a dhéanamh maidir le leasuithe ar bhord agus ar fheidhmeanna Údarás na Gaeltachta freisin; is gá toghcháin an Údaráis a reáchtáil ní bá dhéanaí ná 30 Meán Fómhair 2012 de réir na reachtaíochta reatha, ach ní leithscéal é an méid sin leis an mBille Gaeltachta 2012 a reachtú gan plé mar is cóir i measc an phobail ó níl le déanamh ach síneadh ama a thabhairt do na toghcháin, faoi mar a rinneadh faoin mBille Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010:

 

Alt 28(1) den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979 a leasú ionas go mbeidh síneadh curtha leis an tréimhse is faide idir thoghcháin don Údarás ó chúig bliana go leith go dtí seacht mbliana go leith.

 

Tá Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta ag éileamh ar an Aire Gaeltachta Dinny McGinley TD tréimhse chomhairliúcháin agus phlé mar is cóir a thabhairt don Bhille Gaeltachta 2012 agus gan é a bhrúigh tríd an Dáil roimh bhriseadh an téarma, ach fanacht go dtí go bhfilleann an Dáil san fhómhar.

 

 

 

 

“LAST-CHANCE LEGISLATION” TO SAVE THE GAELTACHT BEING RUSHED THROUGH WITHOUT PUBLIC CONSULTATION – CONRADH NA GAEILGE & GUTH NA GAELTACHTA(10 July, 2012)

 

Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta are very disappointed with what seems to be a rush to push The Gaeltacht Bill, 2012 through the Oireachtas before the summer break, despite being the most important legislation pertaining to the Gaeltacht and the Irish language in almost 60 years.

 

Dónall Ó Cnáimhsí, spokesperson from Guth na Gaeltachta says: ” Dinny McGinley himself, Minister of State for the Gaeltacht, noted recently in the Seanad that this legislation may well be our last chance to save the Gaeltacht and if that is the case, then Guth na Gaeltacht believes it a disgrace not to leave adequate time to discuss The Gaeltacht Bill properly.

 

“Having waited 55 years for a Gaeltacht Bill to foster and support the Irish language and the Gaeltacht, it makes absolutely no sense at all to us that the Government would not wait even a few more months to enact this vitally important legislation.”

 

According to Donnchadh Ó hAodha, President of Conradh na Gaeilge: “It was obvious from the sheer number of amendments to the legislation put forward at the Seanad Stage that the first draft of The Gaeltacht Bill was seriously flawed, and it seems that neither politicians nor the public will have the chance to properly discuss and debate this Bill before it is rushed through the Dáil.

 

“The Gaeltacht Bill 2012 will have far-reaching, long-term consequences for the Irish language and for the Gaeltacht in the future, and Conradh na Gaeilge strongly believes that such important legislation should not appear on the Dáil agenda in the final days before it rises for the summer when everyone knows that the amendments it requires will not be properly discussed before it is enacted.”

 

The Gaeltacht Bill, 2012 is the first draft of legislation dealing specifically with the Irish language and the Gaeltacht since The Gaeltacht Industries Bill of 1957; debate in the Seanad on The Gaeltacht Bill, 2012 will finish this Wednesday (11 July 2012) and the Second Stage of the Bill will come before the Dáil on Thursday (12 July 2012) before Committee Stage (Stage 3 – 5) will conclude in the Dáil Thursday week, 19 July 2012 – the last day of term in the Houses of the Oireachtas, meaning there will be a substantial amount of legislation to discuss and put through the Houses on those days.

 

Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta strongly believe it would be better to hold off enacting The Gaeltacht Bill, 2012 until the Dáil resumes in September 2012, as opposed to rushing such significant legislation through the Oireachtas before summer break. This would mean that the Irish-speaking and Gaeltacht community would have the opportunity to discuss The Gaeltacht Bill, 2012 in depth, ensuring that the legislation would support the Irish language via a comprehensive statutory language planning process, a purpose of the Bill explicitly expressed in the memorandum.

 

The Gaeltacht Bill, 2012 also aims to provide for amendments to the board and functions of Údarás na Gaeltachta; Údarás elections must be held no later than 30 September 2012 in accordance with current legislation, though this is no excuse for enacting The Gaeltacht Bill, 2012 without adequate consultation with the public as the time limit for the elections can be extended, as previously enacted under The Údarás na Gaeltachta Bill (Amendment), 2010:

 

To amend Section 28(1) of The Údarás na Gaeltachta Act, 1979 so that the maximum period of time between elections for An tÚdarás can be extended from five and a half years to seven and a half years.

 

Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta are calling on Minister for the Gaeltacht Dinny McGinley TD to give The Gaeltacht Bill 2012 its due period of consultation and debate and to refrain from rushing the legislation through the Dáil before summer break, but rather wait until the Dáil resits in the autumn.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.